WMA (Western Medical Acupuncture)

Västerländsk föklaringsmodell till hur akupunktur fungerar

Den västerländska akupunkturen har sitt ursprung i den traditionella kinesiska akupunkturen (TCM) som sträcker sig flera tusen år tillbaka i tiden. Den västerländska akupunkturmetoden WMA (Western Medical Acupuncture) har utvecklats under de senaste 30 åren. Det är en sensorisk nervstimulering, där man har den kinesiska akupunkturen som inspirationskälla, man använder lokalisationen av akupunkturpunkter som är angivna i kinesiska läroböcker, men där stannar likheterna. Metoden grundar sig i korthet på att sticka nålar i smärtområden (triggerpunkter) eller i slutändan av nervändor för att åstadkomma en nervstimulering, bl.a för att ge patienten smärtlindring. För en lekman är skillnaden mellan WMA och TCM obefintlig, men för en fackman är den himmelsvid.

Västerländsk forskning har genom åren dokumenterat akupunkturens positiva effekter och resultat vid ett ständigt växande antal problem. Med en stark förankring inom naturvetenskapen har allt fler vetenskapliga undersökningar påvisat akupunkturens positiva effekter. 1984 godkände Socialstyrelsen akupunktur som smärtbehandling. 

Akupunktur verkar via hormon-, nerv- och cirkulationssystem och stimulansen med nålar frigör kemiska substanser som fungerar som budbärare till hjärnan via nervsystemet.

Morfinliknande substanser, bl.a sk opioider (t.ex.endorfiner och ekefaliner), samt icke-opeoider (serotonin och noradrenalin) produceras och frisätts. Dessa ämnen har en smärtlindrande effekt och ökar välbefinnandet.

Samma kemiska substanser som frisätts vid träning frisätts vid stimulering av akupunkturnålar, därav används nu både träning och akupunktur med god effekt på långvarig smärta.

Akupunktur aktiverar även melatoninfrisättningen vilket ger oss en bättre sömn.

Vid långvarig smärta så blir nervsystemet "retat" och smärta breder ut sig på ett större område, ett exempel på detta är att en inflammation i en tå leder till en ökad ömhet i hela foten.

Smärtupplevelsen kan både förstärkas och försvagas av kognitiva (tankar, minnen och erfarenheter) och emotionella (rädsla, oro och depression) faktorer.

Mycket förenklat och kortfattat hur akupunktur påverkar smärta enl WMA

  1. Vid nålinsättning skapas en liten vävnadsskada, vilket gör att bl.a antiinflammatoriska substanser frisätts. Detta gör att cirkulationen ökar i området, samt att smärthämmande substanser frisätts. Allt detta sker lokalt där nålen placeras.
  2. Segmentellt-dvs på ryggmärgsnivå får vi en hämning av smärta genom den sk "gate control theory"-på svenska "portteorin". Dock har senare forskning inte kunnat bekräfta portteorin, professor Koji Inui med flera har nyligen visat att smärtlindring på grund av icke-smärtsam beröring snarare beror på processer i hjärnan än ute i ryggmärgen.
  3. CNS (centrala nervsystemet)–i hjärnan- här skapas en central smärthämmande effekt-vilket påverkar olika delar i hjärnan som bl.a. har med smärtan i kroppen att göra (PAG) samt med själva upplevelsen av smärtan i kroppen att göra (limbiska systemet).

Som smärtbehandling -kort samt långvarig smärta -är akupunktur effektivt både lokalt i det smärtande området samt centralt-dvs genom det centrala nervsystemet-hjärnan, där det frisätts antiinflammatoriska substanser samt smärthämmande (ban)system aktiveras.

Smärta är ett oerhört komplext område, det finns flera olika typer av smärta och det är skillnad på kortvarig smärta och långvarig smärta (smärta som varat från 3-6 mån eller mer). Behandlingsupplägget ser olika ut beroende på vilken typ av smärta du har samt hur länge du varit smärtpåverkad.

Vanligt förekommande positiva effekter efter akupunkturbehandling är behaglig trötthetskänsla, lugn, eufori och förbättrad sömn. Andra förekommande positiva effekter är bland annat psykologisk stabilitet, ökad rörlighet och förbättrad koncentrationsförmåga. Andra sidoeffekter är avtagande allergi, mensrelaterad smärta, astma, tremor, förstoppning, rökbehov, illamående.

0